Seks ud af otte partier i Gladsaxe Byråd blev onsdag aften enige om et bredt budgetforlig med særligt fokus på børn, ældre og grøn omstilling.

Onsdag aften lykkedes det et bredt flertal på seks ud af otte partier i Gladsaxe Byråd at blive enige om en budgetaftale for 2021 med særligt fokus på børn, ældre og grøn omstilling

– Det er dejligt, at det endnu en gang er lykkedes os at samle et bedt flertal om noget så vigtigt som Gladsaxes økonomi. For mig har det været hjerteblod at gøre en ekstra indsats for børnene. Derfor glæder det mig, at vi både har fået minimumsnormering i børnehusene og fortsætter investeringerne i at udvikle og bygge nye og bæredygtige, svanemærkede børnehuse til vores børn. Samtidig holder vi også hånden under vores ældre og sårbare borgere og tager et kæmpe skridt hen imod et grønnere og mere bæredygtigt Gladsaxe, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Bag budgetforliget for 2021 står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre, som tilsammen udgør 20 af Byrådets 25 medlemmer, mens Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe valgte at stå udenfor.

Minimumsnormeringer i børnehusene nu

Erfaringerne fra coronaen viser, at det øger børns trivsel og sundhed at være sammen i mindre grupper. Derfor ansættes der fra årsskiftet mere pædagogisk personale i kommunens børnehuse, så Gladsaxe allerede fra 2021 lever op til de minimumsnormeringer, som regeringen ønsker gennemført senest i 2025.

Arbejdet med at sikre bæredygtige børnehuse fortsætter

Arbejdet med at gennemføre dagtilbudsstrategien, herunder at renovere og bygge nye, svanemærkede dagtilbud, fortsætter. Målet er at sikre sunde og bæredygtige dagtilbud til alle Gladsaxes børn, så de får et godt fundament for deres skolestart og videre færd i livet. Blandt andet går Gladsaxe snart i gang med at bygge sit fjerde svanemærkede børnehus, Egedammen, som erstatter flere af de ældre og utidssvarende dagtilbud i området.

Fortsat mere rengøring i skoler, børnehuse og institutioner

Øget rengøring kan være med til at forebygge corona og andre infektioner. Derfor er der siden den gradvise genåbning af samfundet før sommerferien blevet gjort ekstra grundigt rent i Gladsaxes børnehuse, skoler og institutioner. Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2020 er der nu sat penge af, så det nuværende rengøringsniveau under coronaen kan fastholdes i 2021. Samtidig sættes der gang i en analyse for at afdække, hvilket rengøringsniveau, der skal være i Gladsaxes institutioner i fremtiden.

Bagsværd Børnehave videreføres på ny adresse

Bagsværd Børnehave videreføres på en ny adresse i Bagsværd. Den endelige placering offentliggøres, når alle involverede parter er orienteret.

Gladsaxes børn skal mere ud i naturen

Nye el-ladcykler og ansættelsen af en naturvejleder har betydet, at børnene i kommunens børnehuse er kommet mere ud i Gladsaxes natur det seneste år. For at sikre, at børnene får endnu større glæde af natur og udeliv, indsamles erfaringerne fra det seneste år, så naturindsatsen kan styrkes og udvikles yderligere.

Flere fritidspas til sårbare unge

Der afsættes penge til, at skolerne kan udstede flere fritidspas til sårbare unge, så de har mulighed for at deltage i fællesskaber i kommunens foreninger.

Ride- og hesteterapi mod trivselsproblemer

Ride- og hesteterapi kan have god effekt på børn, unge og voksne med psykiske eller lettere fysiske handicaps. Det gælder også trivselsproblemer som fx angst og lavt selvværd. Derfor skal det undersøges, hvad der skal til for at styrke ride- og hesteterapi, når kommunens heste flytter til de nye stalde i Værebro.

Tidlig indsats for sårbare familier

Siden 2016 har Gladsaxe haft stor succes med at hjælpe sårbare familier gennem en tidlig indsats. Derfor fortsættes og videreudvikles projektet ”Familier, der lykkes”, og der iværksættes nye indsatser på området.

Én indgang til hjælp fra kommunen

Nogle borgere har brug for hjælp fra mange forskellige steder i kommunen. Og nogle gange kan det være svært at finde rundt i det kommunale system. Derfor indføres der én fælles indgang til kommunen for disse borgere med udgangspunkt i de gode erfaringer, som er opnået på familieområdet. Samtidig skal der arbejdes med kulturen i hele kommunen for at sikre, at ingen borgere oplever bare at blive sendt rundt i systemet. Alle skal have et helhedsorienteret forløb, hvor man altid er i trygge hænder og ikke bliver sluppet, før der er en ny medarbejder, der står klar til at tage over.

Trygheden i Gladsaxe skal styrkes

Der gøres i dag der en massiv indsats for at for at skabe tryghed i Gladsaxe. Blandt andet gennemføres der kvartervandringer, dialogmøder, runderinger og synlig tilstedeværelse, når der opstår utrygge situationer i et boligområde. Samtidig skal samarbejdet på SSP-området, herunder mellem SSP-konsulenterne, Intern Service Gladsaxes vagtservice, UNIGs gadeteam og lokalpolitiet styrkes yderligere. Derfor er der nu afsat penge til en tryghedsmedarbejder, der skal arbejde med at styrke den tryghedsskabende indsats i kommunen. Den tryghedsskabende indsats evalueres i første halvår af 2022 for at vurdere, om indsatsen skal styrkes yderligere.

Penge til helhedsplan for Høje Gladsaxe

Der er nu afsat penge til at gennemføre den boligsociale helhedsplan for Høje Gladsaxe, som Gladsaxe Kommune, Lokalpolitiet og de fem boligorganisationer har indgået aftale om i starten af 2020. Målet er at styrke området ved at understøtte de eksisterende indsatser, herunder bidrage til at løfte borgere i et udsat område, skabe møder på tværs og modvirke utryghed.

Styrket fokus på god ældrepleje

Gladsaxe Kommune arbejder aktivt og målrettet med Personcentret Omsorg på ældreområdet. Det betyder, at medarbejdere altid skal møde borgeren med fokus på borgerens unikke livshistorie og personlighed. Det skaber god trivsel, sikrer bedre samarbejde med borgeren og forebygger konflikter og mistrivsel. Samtidig bidrager det til, at både borgere og pårørende oplever en imødekommende, inddragende og anerkendende tilgang fra både medarbejdere og ledere. Som led i den fortsatte forankring af Personcentreret Omsorg arbejdes der løbende med kompetenceudvikling af medarbejdere, opfølgning på igangsatte initiativer og tilpasning af de fysiske rammer i plejeboligerne, så de understøtter den personcentrede tilgang bedst muligt. Rehabiliteringsudvalget drøfter løbende, hvordan den gode ældrepleje styrkes.

Flere medarbejdere til Kildegården

Mange borgere udskrives i dag tidligere fra hospitalerne, for eksempel efter en hjerneblødning. Det resulterer i et stigende plejebehov hos borgere i de midlertidige pladser på Kildegården. Derfor ansættes der nu flere medarbejdere på Kildegården.

Fortsat hjælp til mundpleje i plejeboligerne

Et projekt, hvor beboere i kommunens plejeboliger får hjælp til mundpleje, har løftet beboernes tandsundhed. Derfor bliver nye medarbejdere i plejeboligerne fremover uddannet i tandsundhed, så de kan fortsætte det gode arbejde.

Flere penge til hjælpemidler til handicappede

Borgere i den arbejdsdygtige alder skal kunne blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt, også selvom de har et fysisk handicap. Lige nu stiger antallet af yngre borgere med handicap, der har behov for fx en handicapbil for at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samtidig bliver vi ældre og lever længere. Det er positivt. Men det betyder, at flere generelt har brug for hjælpemidler. Derfor tilføres hjælpemiddelområdet ekstra penge, så serviceniveauet kan fastholdes.

Flere pladser til hjemløse

Desværre har flere af Gladsaxes borgere midlertidigt behov for en plads på et forsorgshjem. Derfor afsættes der penge til flere pladser på området.

Den grønne omstilling fortsætter

Arbejdet med den grønne omstilling fortsætter. Den kollektive trafik skal styrkes med bedre busbetjening og målet er, at alle buslinjer kører på el i 2025, en proces, som allerede er i gang. Samtidig udvikles nye, velfungerende byrum med god cykelparkering ved de kommende letbanestationer, for at understøtte bæredygtige transportvaner for letbanens passagerer. Omstillingen til elbiler har også høj prioritet, og derfor etableres der flere ladestandere på offentlige arealer. Projektet ”Vild med Vilje” for at fremme biodiversiteten i kommunens parker og naturområder fortsætter. Indsatsen har allerede resulteret i, at fire nye insektarter er kommet til Gladsaxe de sidste to år. Derudover plantes der flere træer, både på Gladsaxes hovedstrøg og i forbindelse med udviklingen af de grønne byrum. Med den kommende Strategi for Grøn Omstilling, som forventes klar inden udgangen af 2020, vil Gladsaxe Kommune hvert år sætte nye initiativer i gang og gennemføre langsigtede investeringer, der nedsætter CO2-belastningen indenfor områderne energi og transport og understøtter cirkulær økonomi.

Ambitiøst samarbejde for mindre støj

Gladsaxe er den kommune i Danmark, hvor flest boliger er plaget af trafikstøj. Alene siden 2012 er antallet af støjbelastede boliger steget med 30 procent. Støjen er til stor gene for borgerne og er en udfordring, når der skal bygges nye boliger og børnehuse. Men Gladsaxe kan ikke løse støjproblemerne alene, da den hovedsagelig kommer fra de statsejede motorveje, og trafikken stiger fortsat i hele hovedstadsområdet. Derfor tager Gladsaxe Kommune nu sammen med Furesø Kommune initiativ til et samarbejde, der samler forskningsinstitutioner, faglige eksperter og myndigheder om at finde nye løsninger. Det kan for eksempel være at overdække motorveje og skabe udendørs rum og friarealer, så hovedstadsområdet fortsat er et attraktivt sted at bo og arbejde.

Flere penge i støjpuljen

Da rigtig mange borgere har søgt om penge til støjdæmpende foranstaltninger i Støjpuljen, er pengene allerede brugt til og med 2021. Derfor afsættes der ekstra penge til støjpuljen, så endnu flere Gladsaxeborgere kan få støtte til at støjdæmpe deres bolig.

Arkitekturpolitik skal skabe sammenhæng i Gladsaxe

Med etableringen af Det Bystrategiske Råd og ansættelsen af en stadsarkitekt er der taget fat på en ny tilgang til den strategiske byudvikling i Gladsaxe. En revideret arkitekturpolitik er på vej, og har blandt andet fokus på at identificere og udvikle de enkelte bydeles identitet. Det er ambitionen at skabe sammenhænge og rum for fællesskaber, og at det sker i samarbejde med byens aktører. Derfor afsættes der nu penge til at implementere arkitekturpolitikken, så der kan arbejdes målrettet med at understøtte den sammenhængende by og inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i byens udvikling

Styrkelse af Skovbrynet Station

To gange inden for de senere år er det lykkedes at redde Skovbrynet Station fra lukning. Da Byrådet ønsker at bevare Skovbrynet Station, skal mulighederne for at øge brugen af stationen undersøges. Det kan være ved at skabe bedre forhold for de rejsende gennem bedre tilgængelighed og tryghed omkring stationen, bedre cykelparkering, tydelige adgangsveje til både de grønne områder og boligområderne omkring stationen. Desuden skal der sættes mere fokus på kombinationsrejserne som fx parkér og rejs, cykel og tog, m.v.

Grusstier skal skabe tryghed for gående

Gladsaxe Kommune ønsker at sikre gode forhold for både gående og cyklister og dermed motivere flere til at bevæge sig og vælge bilen fra. I dag giver blandingen af cyklister og gående nogle steder udfordringer for sikkerheden og trygheden, specielt for de gående. Derfor skal behovet for at supplere supercykelstierne med grusstier for gående på udvalgte steder undersøges. Herudover skal behovet for nye stier, som kan medvirke til et mere sammenhængende stinet, vurderes.

Renere søer og vandløb

Gladsaxe Kommune har besluttet at arbejde for at separere kommunens kloakker i regnvand og spildevand for at forhindre overløb og dermed på lang sigt få renere vand i kommunens søer og vandløb. Derudover vil kommunen sikre større gennemstrømning og afprøve metoder til at rense vandet, så vandet i Bagsværd Sø bliver renere.

Nyt bibliotek i Høje Gladsaxe

Det nye ”bibliotek+” i Høje Gladsaxe etableres i tæt samarbejde med husets kommende brugere. Målet er at skabe et attraktivt hus i trygge og positive rammer med plads til spændende arrangementer og aktiviteter, der tilrettelægges af og sammen med husets brugere. Seniorklubberne i Høje Gladsaxe får mulighed for at flytte med og få glæde af det nye bibliotek. Klubberne inviteres derfor til at deltage i udviklingen af huset sammen med de øvrige brugergrupper og lokale aktører.

Musikundervisning til flere

Der er ventelister til musikundervisning på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Derfor skal der udarbejdes et forslag til, hvordan der kan tilbydes mere holdundervisning, så ventelisterne fjernes og flere gladsaxebørn får mulighed for at spille musik. Samtidig skal behovet for efteruddannelse af musiklærerne afdækkes, og det undersøges, om der eventuelt er behov for ekstra faciliteter til formålet.

Mere padelsport i Gladsaxe

Padelsporten er i fremgang som en sportsgren, der appellerer bredt og er nem at gå til. Derfor skal der etableres flere padelbaner i Gladsaxe, så borgerne får flere muligheder for at dyrke motion. I første omgang skal der udarbejdes et forslag til, hvor der kan etableres udendørs padelbaner. Derudover skal etablering af indendørs padelbaner indgå som en af flere muligheder i den politiske drøftelse om anvendelse af den nuværende skøjtehal, når den nye skøjtehal tages i brug.

Massive investeringer i anlægsprojekter

Gladsaxe har en robust og bæredygtig økonomi. Derfor har kommunen store ambitioner for fremtiden. Der er gang i rigtig mange og store anlægsprojekter, og flere kommer til. Her kan nævnes nye og svanemærkede børnehuse, renovering af folkeskolerne, nyt sundheds- og beskæftigelseshus på Fremtidsvej, ny skøjtehal, ombygning af det gamle Blaagaard Seminarium i Mørkhøj til et multifunktionelt hus med skole, dagtilbud og plads til mange forskellige kultur-, musik- og idrætsaktiviteter. De nye boliger på Kellersvej til borgere med handicap er ved at være færdige. Og ikke mindst er byggeriet af Hovedstadens Letbane i fuld gang. Derfor vil de penge, der er afsat til anlægsprojekter, hovedsagelig gå til at understøtte disse mange store projekter, så der bliver skabt optimale velfærdstilbud til gavn for borgere og virksomheder.

Mere kunst i det offentlige rum

I forbindelse med flere af de større anlægsprojekter afsættes der nu penge til kunst. Blandt andet afsættes der en procent af anlægssummen til kunst til det nye sundheds- og beskæftigelseshus på Fremtidsvej og til Blaagaard. Derudover etableres der en ny pulje til kunst i det offentlige rum. Økonomiudvalget beslutter kriterierne for administration af puljen, herunder hvem der indstiller og udvælger kunst til de offentlige rum i Gladsaxe efter armslængdeprincippet.

Flere flag i Gladsaxe

For at kunne fejre flagdagene behørigt er det besluttet, at give penge til at etablere flere flagalléer i Gladsaxe. Hvor der skal være flere flag og hvilke dage, der skal fejres, besluttes senere i de ansvarlige udvalg.

Fortsat understøttelse af erhvervslivet

Det gode samarbejde med Gladsaxes virksomheder fortsættes og projekter, som understøtter erhvervslivet, videreføres.

Fokus på faglighed i folkeskolen

Derudover blev det besluttet, at byrådet skal drøfte, hvordan der følges op på fagligheden i kommunens folkeskoler med særligt fokus på læsning og skrivning i folkeskolens ældste klasser.

Skatten holdes i ro

Skat, grundskyld og dækningsprocent bevares på henholdsvis 23,6 procent, 23 promille og 9 promille.

Kontaktinformation:

Borgmester Trine Græse, trine.graese@gladsaxe.dk eller 39 57 50 01
Kommunikationschef Ulla Baden, ulla.baden@gladsaxe.dk eller 22 76 56 22

Repræsentanter for forligspartierne:
Peter Berg Nellemann, Socialdemokratiet, peter.berg.nellemann@gladsaxe.dk eller 51 76 12 84
Astrid Søborg, Venstre, astrid.soeborg@gladsaxe.dk eller 28 14 65 44
Serdal Benli, Socialistisk Folkeparti, serdal.benli@gladsaxe.dk eller 27 20 88 60
Kristian Niebuhr, Dansk Folkeparti, kristian.niebuhr@gladsaxe.dk eller 26 67 66 71
Christina Rittig Falkberg, Radikale Venstre, christina.rittig.falkberg@gladsaxe.dk eller 40 14 33 95
Lars Abel, Det Konservative Folkeparti, lars.abel@gladsaxe.dk eller 40 30 30 75.

PRESSEMEDDELELSE: Gladsaxe får sin første stadsarkitekt

Kilde / Logo: Gladsaxe Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen