• Resultatet for 1. halvår er på linje med forventningerne om et nul-resultat for året
  •  Antal solgte rejser 1 procent lavere end i samme periode 2018
  • Stigning på 38 procent i salget af Orange- og Orange Fri-billetter
  • Stabil kundetilfredshed trods udfordringer med infrastrukturarbejder og togmateriel
  • Åbning af den nye elektrificerede højhastighedsbane mellem København og Ringsted
  • Indkøb af nye el-lokomotiver, nye togvogne og nye el-togsæt følger fortsat planen
  • Strategiske initiativer, som bidrager til et grønnere Danmark uden trængsel.

Økonomi

DSB opnåede i 1. halvår 2019 et resultat før skat for på 1 mio. kr., hvilket er 343 mio. kr. lavere end samme periode i 2018. Resultatet før skat er i 1. halvår 2019 negativt påvirket af fratrædelsesomkostninger på 51 mio. kr. i forbindelse med en reduktion af administrative stillinger i marts, mens 1. halvår 2018 var positivt påvirket af avance på 267 mio. kr. fra salget af DSB’s kontorejendom på Kalvebod Brygge 32 i København.

Korrigeret for poster af engangskarakter udviser resultatet for 1. halvår et overskud før skat på 45 mio. kr. Det er 85 mio. kr. lavere end i samme periode i 2018, hvor resultatet korrigeret for poster af engangskarakter udgjorde 130 mio. kr.

Resultatet for 1. halvår er præget af stagnerende omsætning samt stigende omkostninger. Passagertallet og indtægterne er i høj grad påvirket af Banedanmarks nødvendige arbejder med spor, signaler og elektrificering og de gener, de medfører for kunderne. Infrastrukturarbejder der på lidt længere sigt vil være med til at sikre grundlaget for at Danmark har en moderne, effektiv og klimavenlig jernbane – men som her og nu og de næste par år vil være til gene for de togrejsende i længere perioder.

Forberedelse af kommende togindkøb samt gennemførelse af en flerårig digitaliseringsplan er med til at øge DSB’s omkostninger. Hertil kommer øgede omkostninger til reservedele til det aldrende togmateriel, stigende energipriser samt den almindelige løn- og prisudvikling.

Passageromsætningen er faldende i forhold til 1. halvår 2018 som følge af færre rejser og lavere gennemsnitspriser. Rejsetabet skyldes væsentligst de mange infrastrukturarbejder og øget konkurrence, mens gennemsnitsprisen er påvirket af et øget udbud af Orange- og Orange Fri-billetter.

For 2. kvartal 2019 er resultat før skat korrigeret for poster af engangskarakter 25 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. bedre end 2. kvartal 2018.

Den rentebærende gæld udgjorde 3.793 mio. kr. pr. 30. juni 2019 og er nedbragt med 67 mio. kr. i forhold til 31. december 2018 og med 179 mio. kr. i forhold til 30. juni 2018.

Kunderne – færre rejser men stabil kundetilfredshed

I 1. halvår blev der foretaget 86,7 mio. rejser med DSB i Danmark eksklusive antal rejser for Øresund – over broen. Det er et fald på 0,5 mio. rejser svarende til 1 procent i forhold til samme periode sidste år. Faldet er primært drevet af en nedgang af antal rejser i S-tog. 

Mange af vores kunder har været negativt berørt af, at der i et par omgange i 1. halvår har været overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt dele af DSB’s kørende personale. For S-tog har arbejdsnedlæggelserne medført et tab på ca. 0,4 mio. rejser, mens tabet for Fjern- & Regionaltog har udgjort ca. 0,1 mio. rejser.

For antal rejser over Storebælt ses et fald på 2 procent i forhold til samme periode sidste år. Strækningen har været præget af et omfattende sporarbejde i næsten tre måneder mellem Roskilde og Korsør, med totalspærring og reduceret kørsel. Dette kan også ses på markedsandelen over Storebælt, som er faldet med 1,8 procentpoint.

DSB har i 1. halvår introduceret den nye Orange Fri-billet, som er langt billigere end en standardbillet. Vi har fordoblet antallet af billige Orange- og Orange Fri-billetter, så der hver uge er 120.000 billige billetter til salg fordelt på langt flere afgange over Storebælt. Den nye Orange Fri-billet kan købes helt frem til afgang, og billetten kan refunderes op til 30 minutter før, toget skal køre, hvilket giver plads til at planlægge – og ændre planer. Kunderne har taget godt imod DSB’s introduktion af ekstra mange billige billetter uden for myldretiderne. Således satte salget rekord i juni måned med cirka 414.000 solgte Orange/Orange Fri-billetter.

Kundetilfredsheden for 1. halvår 2019 ligger samlet set på 8,1 (på en skala fra 0-10), hvilket er en stigning i forhold til ultimo 2018, hvor resultatet var 8,0.

Åbning af den nye elektrificerede højhastighedsbane mellem København og Ringsted. I maj åbnede den nye elektrificerede højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Der er tale om en central strækning for Fjern- & Regionaltrafikken, og derfor er det et løft for den kollektive transport, som skal være med til at imødekomme fremtidens transportbehov. Den nye strækning kommer på sigt til at binde Sjælland og resten af Danmark bedre sammen, og samtidig aflaster banen den meget trafikerede strækning mellem København og Roskilde.

Som følge af forsinkelser i forbindelse med ombygningen af Ringsted station blev strækningen ikke åbnet med den oprindeligt forventede funktionalitet, som var 6 tog i timen i hver retning. Umiddelbart efter åbningen kørte kun 1 tog i timen i hver retning og med begrænset hastighed på 120 km/t. Primo juli blev frekvensen øget til 2 afgange i timen – og DSB fik samtidig godkendelse til, at hastigheden kunne øges til 180 km/t. Til december forventes det at blive muligt at lade 3-4 tog i timen hver vej bruge banen.

Med åbningen af Ringstedbanen er der også åbnet for den nye Køge Nord station. Hensigten med stationen er, at den skal udvikle sig til at være et centralt knudepunkt med mulighed for skift til og fra S-banen og med et ”parker og rejs”- anlæg lige ved motorvejen. 

Toget er allerede det klimavenlige transportvalg – men vi vil mere end det
Toget er allerede i dag det klimavenlige transportvalg, og det bliver mere grønt, når DSB over de kommende år indsætter elektriske lokomotiver og nye elektriske togsæt. DSB har ambitiøse mål om at bidrage markant til et grønnere Danmark uden trængsel. Arbejdet er forankret i et bæredygtighedsprogram, der formulerer DSB’s fire mål på bæredygtighedsområdet frem mod 2030: Vi vil være helt CO2-neutrale, vi vil nedbringe vores energiforbrug med 50 procent, vi vil ikke udlede partikler fra togenes motorer, og vi vil genanvende 90 procent af vores affald.

DSB kommer til at arbejde konkret med at oversætte bæredygtighedsprogrammet til initiativer på tværs af virksomheden i den kommende tid.

Som led i vores strategiske arbejde med miljø og bæredygtighed lancerede DSB i maj en idékonkurrence til et grønnere DSB. Konkurrencen fik stor bevågenhed, og vi fik mange flere forslag fra kunderne, end vi havde turdet håbe på. Vi modtog omkring 1.700 idéer til, hvordan DSB kan blive grønnere.

Vi har samlet alle de modtagne forslag i en idébank, der bliver gennemgået af vores miljøafdeling. Her vil vi vurdere, hvilke idéer det kan give mening at gennemføre nu, og hvilke der kan give inspiration til fremtidige miljøindsatser.

”Toget er allerede i dag det klimavenlige transportvalg.  Den planlagte elektrificering af jernbanen og indkøbet af nye elektriske tog vil styrke den position, men vores ambitioner rækker videre end det. Hele DSB skal være CO2- neutral i 2030, så kunderne ved, at de på enhver togrejse giver deres direkte bidrag til et grønnere Danmark.” Flemming Jensen, administrerende direktør

Sammenlægning af Rejsekortet og Rejseplanen
I februar vedtog Folketinget en ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. Ændringen vedrørte blandt andet en fusion af Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S. Hensigten er, at de to selskaber kan udnytte synergier og udvikle nye, innovative digitale mobilitetstjenester. De to organisationer har arbejdet med sammenlægningen hen over 1. halvår, mens den formelle fusion først fandt sted pr. 1. juli.

Det nye selskab, der nu hedder Rejsekort & Rejseplan A/S, skal sikre en samlet prioritering af udviklingsinitiativer for rejsekortets og rejseplanens funktioner i én digital mobilitetstjeneste – herunder en integreret App.

S-tog til tiden – høj punktlighed og opfyldelse af kontraktmål

I S-togstrafikken er den høje punktlighed fra 2018 videreført i 1. halvår 2019. Både kundepunktligheden – det med Banedanmark fælles mål for punktligheden inden for 3 minutter – samt operatørpunktligheden – den del af punktligheden som DSB alene står til ansvar for – ligger med henholdsvis 93,0 procent og 98,7 procent over kontraktmålet med staten. De 300.000 daglige kunder i de københavnske S-tog er dermed nået frem til tiden i langt de fleste tilfælde.

En række af vores kunder har imidlertid været negativt påvirket af, at der også i 1. halvår 2019 er gennemført en række infrastrukturarbejder. Vi arbejder tæt sammen med Banedanmark om planlægning af den erstatningskørsel, der skal sikre, at kunderne kan komme frem, når der ikke kører S-tog. Endvidere har mange af vores kunder også været negativt berørt af de tidligere omtalte overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt dele af DSB’s kørende personale.

Kundepunktlighed for Fjern- & Regionaltog under pres

Kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog har i 2. kvartal 2019 udviklet sig negativt. I 1. kvartal 2019 opfyldte kundepunkligheden kontraktmålet med staten. Men med et resultat på 76,1 procent isoleret for 2. kvartal 2019 lander den samlede kundepunklighed for 1. halvår på 79,8 procent. Dette er under kontraktmålet med staten på 83,4 procent.

Faldet kan blandt andet henføres til infrastrukturarbejder og fejl på det kørende materiel. Hertil kommer forsinkelser fra tog, der ankommer til Københavns Hovedbanegård fra Sverige og giver afledte forsinkelser i hele Fjern- og Regionaltogstrafikken. Samtidig har også vores kunder i Fjern- & Regionaltogstrafikken været negativt berørt af de tidligere nævnte overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Operatørpunktligheden for Fjern- & Regionaltog ligger på 94,8 procent i 1. halvår 2019 og er dermed over kontraktmålet med staten på 93,4.

Nye moderne tog vil effektivisere og stabilisere togdriften

Det er vores mål at udskifte de aldrende dieseldrevne tog til fordel for en moderne, ensartet elektrisk togflåde med de fordele, det giver kunderne.

Det er en gennemgribende fornyelse af togflåden, som er nødvendig for at realisere de samfundsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige gevinster af elektrificeringen af jernbanen frem mod 2030.

DSB og Siemens indgik i 2018 en aftale om levering af nye Vectron el-lokomotiver. De nye el-lokomotiver forventes løbende at blive sat i drift i regionaltogstrafikken på Sjælland fra 2021.

Indkøb af såvel nye togvogne som el-togsæt blev sendt i udbud i 2018.

For nye togvogne har vi afholdt møder om de modtagne indikative forhandlingstilbud fra henholdsvis Siemens og Talgo. Vi har på baggrund heraf offentliggjort det endelige og reviderede udbudsmateriale til tilbudsgiverne i juli 2019. Projektet følger fortsat tidsplanen, og tildeling af kontrakt kan forventelig ske i december 2019. Det forventes, at de nye vogne kan indsættes i passagerdrift i 2022.

Vedrørende nye el-togsæt er der ligeledes afholdt møder om de modtagne indikative forhandlingstilbud fra henholdsvis Alstom, Bombardier, Siemens og Stadler. Vi forventer på baggrund heraf at offentliggøre det endelige og reviderede udbudsmateriale til tilbudsgiverne i efteråret 2019. Projektet følger tidsplanen, og det forventes, at tildeling af kontrakt sker ultimo 2020. De første togsæt forventes indsat fra 2024, men det endelige indsættelsestidspunkt samt leveringstakten vil først være kendt, når der i 2020 er skrevet kontrakt.

Kommerciel ejendomsudvikling

Folketinget har vedtaget en ændring af lov om DSB. Lovændringen giver DSB Ejendomsudvikling A/S, som er en dattervirksomhed under DSB, mulighed for i partnerskaber med en eller flere private investorer at forestå udvikling af DSB’s ejendomme ved etablering af projekter, der har til formål at opføre byggeri, som efterfølgende enten udlejes eller sælges. Lovændringen trådte i kraft 1. maj 2019.

Med det ændrede lovgrundlag forventer vi, at den samlede avance fra ejendomme vil kunne øges. Dette giver mulighed for at reducere kontraktbetalingen fra staten til DSB.

De private investorer kan f.eks. være pensionskasser, ejendomsselskaber, ejendomsudviklere eller andre typer investorer i fast ejendom eller kombinationer heraf. DSB Ejendomsudvikling A/S’ ejerandel kan ikke overstige 50 procent.

Dansk Jernbaneforbund og DSB enige om lokalaftaler

I maj blev Dansk Jernbaneforbund og DSB enige om en samlet aftale om lokalaftaler, der skal supplere Jernbaneoverenskomsten. Dermed er der opnået enighed om blandt andet arbejdstidsregler, løn og pensionsvilkår, uddannelse og tillidsrepræsentation for det kørende personale i DSB. Der er også forhandlet en tilpasningsaftale for stationspersonalet.

Forhandlingerne blev gennemført og afsluttet med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening tæt på processen

”Vi har haft et hårdt, men samtidig konstruktivt forhandlingsforløb. Det vil jeg gerne takke forhandlerne på medarbejdersiden for. Og det er særdeles tilfredsstillende, at vi nu har fået et sæt aftaler på plads til gavn for vores kunder, vores medarbejdere og til gavn for DSB,” Flemming Jensen, administrerende direktør.

Læs rapporten

PRESSEMEDDELESE: DSB opnåede for 1. halvår et resultat på 1 mio. kr. Høj punktlighed for S-tog, mens punktligheden for Fjern- & Regionaltog er udfordret

Kilde / logo: DSB

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen