Forbrugerombudsmanden anlægger retssag mod Tryg Forsikring A/S. Retssagen handler om, at Tryg har hævet prisen på mange privatkunders forsikringer uden at varsle prisstigningerne.

Forsikringsselskabet Tryg Forsikring har gennem flere år hævet prisen på en stor del af sine privatkundeforsikringer uden at orientere sine kunder om prisstigningerne og derfor også uden at give kunderne mulighed for at opsige forsikringerne, inden prisstigningerne. Tryg Forsikring har forhøjet sine priser med cirka 4 procent over indeks pr. år.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse har Tryg ikke haft hjemmel i sine forsikringsbetingelser til at hæve prisen på forsikringerne uden varsel. Et sådan vilkår ville også være urimeligt. Forbrugerombudsmanden anlægger nu en retssag mod Tryg Forsikring.

Prisstigningerne har ifølge en anonym henvendelse til Forbrugerombudsmanden fundet sted i perioden fra marts 2016 til februar 2020, hvor forsikringsselskabet ændrede praksis. I forsikringsbetingelserne står:

”Vi varsler væsentlige ændringer af betingelser og/eller prisen senest 30 dage før forsikringsperioden udløber. Når du betaler forsikringen for en ny periode, accepterer du samtidig ændringerne, og forsikringen fortsætter med de ændrede betingelser og/eller pris. Indeksreguleringen betragtes ikke som en ændring af prisen for forsikringen.”

De forsikringstyper, hvor præmien er forhøjet uden varsel, er i hvert fald: Indbo, Ulykke, Rejse, Hus, Bil, Båd, Hund, Kat, Knallert og Motorcykel.

Hvis retten giver Forbrugerombudsmanden medhold, vil de berørte kunder som udgangspunkt kunne kræve prisstigningerne tilbagebetalt af Tryg Forsikring. Der vil dog være stor forskel på kundernes tilgodehavender, ligesom nogle kunders krav kan være ophørt, som følge af passivitet.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er naturligvis væsentligt for kunderne i et forsikringsselskab at blive orienteret om prisstigninger på deres forsikringer, så de kan vurdere, om et andet forsikringsprodukt er mere attraktivt.”

”Tryg varslede ikke sine privatkunder om prisstigningerne og derfor har kunderne efter vores opfattelse ikke været forpligtede til at betale prisstigningerne.”

”Efter vores opfattelse kan man slet ikke indgå en bindende aftale med sine kunder om, at de ikke vil blive varslet om prisstigninger. Den fortolk-ning af den aftaleretlige lovgivning er Tryg ikke enig i og derfor har vi anlagt retssagen.”


Lovgrundlag:

Hvis en virksomhed vil ændre i en allerede indgået aftale, kræver dette efter de almindelige aftaleretlige regler, at der indgås en ny aftale om ændringerne. Ændringerne kræver altså som udgangspunkt forbrugerens forudgående og udtrykkelige accept.

Det aftaleretlige udgangspunkt kan dog fraviges ved aftale. En virksom-hed kan derfor aftale med forbrugeren, at virksomheden får ret til at foretage ensidige ændringer på nogle nærmere angivne betingelser.

Vilkår, der fraviger lovgivningens deklaratoriske regler til skade for for-brugeren, er imidlertid ikke gældende, hvis disse udgør urimelige aftalevilkår efter aftalelovens § 38 c, jf. § 36.

Efter aftalelovens § 38 c, stk. 1, jf. § 36, kan aftalevilkår i forbrugeraftaler tilsidesættes, hvis det vil være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre dem gældende.

Efter aftalelovens § 38 b, stk. 2, skal en aftale, der tilbydes forbrugeren, være udarbejdet på en klar og forståelig måde.

Disse regler gennemfører bestemmelserne i artikel 3 og 5 i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

Bilag 1 til direktivet indeholder en vejledende og ikke-udtømmende liste over vilkår, der kan betegnes som urimelige.

Ét eksempel er kontraktvilkår, hvis virkning eller formål er ”at tillade den erhvervsdrivende ensidigt at ændre kontraktvilkårene uden gyldig og i af-talen anført grund.”, jf. punkt 1, litra j i bilaget.

Det er præciseret i blandt andet bilagets punkt 2, litra b, andet pkt., at virksomheder kan forbeholde sig ret til ensidigt at ændre vilkårene i en aftale, der er indgået på ubestemt tid, forudsat at virksomheden forpligtes til at underrette forbrugeren med et rimeligt varsel, og at forbrugeren kan opsige aftalen.


Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden. Foto: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen