Forbrugslånsvirksomheden Capitolia har ydet lån via hjemmesiderne simbo.dk og kronelån.dk på urimelige vilkår siden den 1. juli 2020. Forbrugerne kan derfor have krav på at få penge tilbage fra Capitolia.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at de låneaftaler, som forbrugslånsvirksomheden Capitolia ApS har indgået fra og med den 1. juli 2020, har en række urimelige og ugyldige vilkår om bl.a. betaling af gebyrer og morarenter. Lånene er udbudt via hjemmesiderne simbo.dk og kronelån.dk. Forbrugerombudsmanden har anmodet Capitolia om at betale de ulovligt opkrævede gebyrer og morarenter tilbage til forbrugerne.

Da forbuddet mod forbrugslån med en ÅOP på over 35 procent trådte i kraft den 1. juli 2020, indførte Capitolia et gebyr på 17 procent af lånets saldo, hvis ikke låntagerne hver 30. dag sender deres økonomiske oplysninger til Capitolia.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse har Capitolia ikke hjemmel i låneaftalerne til at opkræve gebyret på 17 procent. Samtidig er eventuelle tillægsaftaler om betaling af et sådant gebyr ugyldige, fordi aftalerne er fremkaldt ved svig og udnyttelse af forbrugernes økonomiske vanskeligheder.

Forbrugerombudsmanden vurderer desuden, at Capitolia har oplyst ÅOP, kreditomkostningerne og det samlede tilbagebetalingsbeløb uden at medregne et gebyr på 20 procent af saldoen, som forbrugerne skal betale, hver gang de hæver penge på lånet. Capitolia kan ikke kræve betaling af højere omkostninger end oplyst i låneaftalerne.

Herudover opkræver Capitolia uretmæssigt 37 procent i morarente på lånene. Forbrugere kan ikke pålægges at betale højere morarente ved for sen betaling af ydelser på lån end den rentesats, som fastsættes halvårligt ud fra Nationalbankens officielle udlånsrente. I øjeblikket er morarenten på 8,05 procent.

Også andre vilkår i Capitolias låneaftaler er urimelige og derfor ugyldige. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan Capitolia ikke:

  • forlange, at forbrugerne straks skal indfri deres lån, hvis forbrugerne ikke sender oplysninger om deres økonomi til Capitolia hver måned
  • opsige låneaftalen til øjeblikkelig indfrielse, hvis kreditværdighedsvurderingen af forbrugeren ændrer sig
  • forbeholde sig at opkræve et gebyr for serviceydelser uden at oplyse i låneaftalen, hvilke serviceydelser der udløser et gebyr og prisen herfor,
  • ændre låneaftalen med tre måneders skriftligt varsel uden at det er præciseret i låneaftalen, hvilke forhold der kan begrunde ændringer af aftalen,
  • vilkårligt ændre renter og gebyrer,
  • undlade at tilbagebetale krav under 50 kroner,
  • sammenlægge renteperioder og
  • kun vise forbrugerne en kopi af låneaftalen, før den bliver indgået, når forbrugerne har krav på at få låneaftalen på papir eller et andet varigt medium.

Forbrugerombudsmanden har orienteret Capitolia om, at Forbrugerombudsmanden vil politianmelde selskabet for bl.a. at overtræde forbuddet mod forbrugslån med en ÅOP på over 35 procent.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Da reglerne om det nye ÅOP-loft trådte i kraft, indførte Capitolia en forretningsmodel, der har til formål at få forbrugerne til at betale et gebyr på 17 % af lånet om måneden. Det er et ugyldigt vilkår og derfor skal Capitolia betale de ulovlige gebyrer tilbage til forbrugerne.

”Vi opfordrer forbrugere, der har indgået et lån på simbo.dk eller kronelån.dk efter den 1. juli 2020, til at kontakte Capitolia med henblik på at få tilbagebetalt de penge, som Capitolia ulovligt har opkrævet. Hvis forbrugerne fortsat har et lån hos Capitolia, kan pengene modregnes i deres gæld til Capitolia.”

Gode råd til forbrugere, der har indgået en låneaftale med Capitolia

Hvis du har optaget et lån på en af hjemmesiderne simbo.dk eller kronelån.dk fra og med den 1. juli 2020, kan du kontakte Capitolia med henblik på at få tilbagebetalt det beløb, Capitolia ulovligt har opkrævet.

Hvis du fortsat har lån hos Capitolia, kan du trække det beløb, du har til gode hos Capitolia, fra din gæld. Det gælder også, selvom lånet eventuelt er videresolgt til tredjemand eller overdraget til ekstern inkassering.

Lovgrundlaget:

Oplysningspligten i kreditaftalelovens § 8:

Ifølge kreditaftalelovens § 8 skal en kreditaftale udfærdiges på papir eller på et andet varigt medium. Alle aftaleparter skal have et eksemplar af kreditaftalen. Kreditaftalen skal blandt andet klart og tydeligt oplyse de årlige omkostninger i procent (ÅOP) og det samlede beløb, som forbrugeren skal betale, beregnet på tidspunktet for indgåelse af kreditaftalen.

Urimelige aftalevilkår:

Urimelige aftaler med en forbruger kan ændres eller tilsidesættes helt. Det står i aftalelovens §§ 36, stk. 1 og 38 c, stk. 1.

Morarenten:

Ifølge rentelovens § 8 fastsættes renten efter forfaldsdagen til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

Pressekontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen