Forbrugerombudsmanden indskærper inkassoloven over for inkassoselskabet Intrum A/S, da inkassoselskabet i 2016 iværksatte inddrivelse af gammel gæld for Danske Bank overfor 3.109 skyldnere, uden at skyldnerne fik de nødvendige oplysninger i inddrivelsesbrevene til at kunne bedømme kravenes berettigelse.

Inkassoselskabet Intrum A/S (tidligere Intrum Justitia) overtrådte inkassoloven, da selskabet inddrev gæld på vegne af Danske Bank. Det vurderer Forbrugerombudsmanden, som har indskærpet lovgivningen over for Intrum.

I slutningen af 2020 kom det frem i flere medier, at Danske Bank havde fejl i sine gældsinddrivelsessystemer, og at Intrum på vegne af Danske Bank havde inddrevet gammel gæld fra et større antal skyldnere.

Forbrugerombudsmanden anmodede derfor om at se en række af de omtalte inkassosager, samt Danske Banks instruktioner vedrørende Intrums inddrivelse af bankens krav. Intrum har oplyst, at de inddrev gælden som en del af et projekt kaldt ”projekt Sunshine”, som vedrørte 3.109 krav, hvor der var risiko for, at kravene ville blive forældet.

I det første brev, Intrum sendte til skyldnerne, brugte selskabet en skabelon. Blandt andet stod der i samtlige breve:

”Danske Bank har bedt Intrum Justitia A/S om at inddrive denne gæld, hvorfor alle fremtidige henvendelser skal ske til os. Gælden kan være stiftet hos en af de banker, der sidenhen er fusioneret med Danske Bank.”

”Vi er også klar over, at det er lang tid siden, at du stiftede gælden, og at du måske ikke er opmærksom på, at der fortsat udestår et beløb, som du mangler at betale.”  

Det fremgik ikke af brevene, hvornår skyldnerne havde stiftet gælden, hvad den oprindelige hovedstol var, hvordan kravet var opgjort, eller hvilken kreditaftale eller andet fundament, der var grundlag for inddrivelse af kravet.

Formålet med brevet var at få skyldneren til at betale af på lånet eller underskrive en skyldnererklæring, således at forældelsen af kravet ville blive afbrudt.

Inkassoloven påbyder virksomheder at sende en såkaldt påkravsskrivelse til skyldneren, før de må igangsætte yderligere inddrivelse. Påkravsskrivelsen skal indeholde alle oplysninger, som er nødvendige, for at skyldneren kan bedømme kravet.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at brevene ikke indeholdt alle de nødvendige oplysninger, og at Intrum derfor overtrådte inkassoloven samt reglerne om god inkassoskik.

Forbrugerombudsmanden har indskærpet pligten til at sende en påkravsskrivelse over for Intrum. Forbrugerombudsmanden har derudover besluttet at orientere Politiets Administrative Center om sagen, da det hører under politiets kompetence at vurdere, om sagen skal have betydning for Intrums nuværende eller fremtidige autorisation som inkassovirksomhed.

Forbrugerombudsmanden har ikke fundet anledning til at betvivle, at der skulle være et skyldigt krav.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at Danske Bank, som Intrum inddrev gæld for, ikke har noget ansvar for overtrædelsen af inkassoloven. 

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Det er en helt central forpligtelse efter inkassoloven, at personer, der skylder penge, skal have de oplysninger, som er nødvendige, for at de kan bedømme, om et krav er korrekt, når inkassoselskaber indleder inddrivelse. Hvis skyldnere ikke får de oplysninger, risikerer de at anerkende gæld, som er opgjort forkert eller ikke eksisterer.”

”Når et inkassoselskab inddriver gammel gæld, eller hvis inkassoselskabet af andre årsager må forudse, at skyldneren ikke er bekendt med kravets eksistens eller størrelse, er der efter vores opfattelse en skærpet forpligtelse for inkassoselskabet til at sikre, at skyldneren får de fornødne oplysninger for at kunne vurdere kravets berettigelse. Det er naturligvis alvorligt, når et inkassoselskab ikke efterlever en så væsentlig forpligtelse efter inkassoloven.” 

Lovgrundlag:

God inkassoskik

Inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik. Det følger af inkassolovens § 9:

God inkassoskik

  • 9. Inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik. Det er i strid med god inkassoskik at anvende metoder, der udsætter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe.

Påkravsskrivelser

Før der over for en skyldner må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der være sendt en påkravsskrivelse til skyldneren. Påkravsskrivelsen skal opfylde kravene i inkassolovens § 10, stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet:

§ 10. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.

Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.”

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

KILDE / LOGO: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen