Auktionshuset Lauritz.com havde et urimeligt og dermed ugyldigt vilkår om, at det kunne vente i op til 60 bankdage med at afregne salg af auktionsvarer med private sælgere. Det vurderer Forbrugerombudsmanden. Desuden har Lauritz.com handlet i strid med god markedsføringsskik.

PRESSEMEDDELELSE - Lauritz.com havde ugyldige afregningsfrister

Forbrugerombudsmanden vurderer, at Lauritz.coms aftaler med private sælgere havde en betydelig skævhed til auktionshusets fordel, fordi de indeholdt et vilkår om en meget lang afregningsfrist. Hertil kommer, at vilkåret ikke var præsenteret klart og forståeligt for de private sælgere, samt at det ikke blev varslet, da det trådte i kraft. Desuden blev de private sælgere, som havde varer til salg, da afregningsfristen blev forlænget, tvunget til at acceptere den nye frist, før de kunne få adgang til deres konti på Lauritz.coms hjemmeside.

Samlet set vurderer Forbrugerombudsmanden, at Lauritz.com har overtrådt aftaleloven og handlet i strid med god markedsføringsskik.

Da Lauritz.com er under konkurs, har Forbrugerombudsmanden besluttet at lukke sagen uden yderligere tiltag. Det skyldes navnlig, at en eventuel civil retssag på vegne af forbrugerne ikke ville kunne give forbrugerne en bedre retstilling i konkursboet.

Forbrugerombudsmanden har ikke vurderet, om selskabet har overtrådt strafbelagte bestemmelser i markedsføringsloven eller straffeloven. Det har sagen ikke været tilstrækkeligt oplyst til som følge af konkursen.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den lange afregningsperiode primært er indført med det formål at opnå gratis midlertidig likviditet.

I perioden op til Lauritz.coms konkurs indførte auktionshuset et aftalevilkår om, at private sælgere skulle vente helt op til 60 bankdage, det vil sige op imod 12 uger, før de kunne få afregnet deres salg af auktionsvarer med auktionshuset. Købernes betalingsfrist var derimod tre dage. Uden aftalevilkåret ville sælgerne som udgangspunkt have kunnet kræve deres salgsprovenu udbetalt, når Lauritz.com havde modtaget betalingen, og køberens fortrydelsesret på 14 dage var udløbet.

Forbrugerombudsmanden har også undersøgt, om Lauritz.coms tidligere afregningsfrister på henholdsvis 40 og 33 bankdage har været i strid med aftaleloven. En endelig vurdering foreligger dog ikke, fordi det ikke har været muligt at fremskaffe tilstrækkelige oplysninger som følge af konkursen. Forbrugerombudsmanden er dog af den opfattelse, at frister på 33 og 40 dage sandsynligvis også ville være i strid med loven, hvis formålet ligeledes var at opnå gratis midlertidig likviditet.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger:

Det er tydeligt, at Lauritz.com i perioden op til sin konkurs har forsøgt at skaffe sig gratis, midlertidig likviditet hos forbrugerne ved at skrue på sine aftalevilkår og forlænge afregningsfristen. Forbrugerne har været tvunget til at acceptere de nye vilkår og er tilmed hverken blevet varslet om dem eller fået dem præsenteret klart og forståeligt. Det er naturligvis helt uacceptabelt.

Lovgrundlag:

Aftaleloven

Det følger af aftalelovens § 38 c, stk. 1, at et urimeligt aftalevilkår kan tilsidesættes (i medfør af § 36, stk. 1), hvis det vil være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre det gældende.

For at vurdere, om det er stridende med hæderlig forretningsskik at anvende et vilkår, skal man navnlig tage stilling til den erhvervsdrivendes forhandlingsposition og om den erhvervsdrivende har handlet loyalt og rimeligt med den anden part.

Et aftalevilkår bevirker en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren, hvis det forringer forbrugerens retstilling væsentligt i forhold til den lovgivning, der ville finde anvendelse uden kontraktvilkårene.

Det er desuden et væsentligt argument for, at et aftalevilkår er i strid med aftalelovens § 38 c, hvis det tilsidesætter gennemsigtighedskravet i aftalelovens § 38 b, stk. 2. Denne bestemmelse forpligter erhvervsdrivende til at udfærdige aftaler på en klar og forståelig måde. 

Markedsføringsloven

Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Det fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at det som udgangspunkt er i strid med god markedsføringsskik at tilsidesætte civilretlig forbrugerbeskyttelseslovgivning. Dette omfatter reglerne beskrevet ovenfor.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

KILDE / LOGO: Forbrugerombudsmanden. FOTO: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen