SK Energi var ikke berettiget til at ændre 3.067 el- og gaskunders aftaler fra fast pris til variabel pris. Det vurderer Forbrugerombudsmanden, som mener, at kunderne ikke er bundet af prisændringerne.

Det var i strid med aftaleloven og markedsføringslovens regler om god skik, da SK Energi ændrede 3.067 kunders aftaler fra fast pris til variabel pris. Det vurderer Forbrugerombudsmanden. Kunderne er derfor ikke bundet af prisændringerne og har ret til at få tilbagebetalt eventuelle beløb, som de har betalt for meget.

SK Energi varslede prisændringen i august 2022 med virkning fra november 2022. Selskabet begrundede ændringen med ”helt ekstraordinære markedsforhold” og de gældende leveringsbestemmelser for SK Energi (SKE). I punkt 1.3 i selskabets leveringsbestemmelser står:

”SKE har mod forudgående varsel ret til at ændre salgs- og leveringsbetingelserne, gebyr-størrelser og prisberegningsmetode. (…) Ved væsentlige ændringer i kontraktbetingelserne til ugunst for kunden, skal sådanne ændringer varsles i overensstemmelse med gældende lovgivning.”

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at ændringsbestemmelsen i punkt 1.3 medfører en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse udgør ændringsbestemmelsen derfor et urimeligt aftalevilkår, der kan tilsidesættes efter aftaleloven.

Da SK Energi har brugt et urimeligt aftalevilkår i sine leveringsbestemmelser, har selskabet også handlet i strid med god markedsføringsskik.

Ankenævnet på Energiområdet har også vurderet, at SK Energi ikke havde ret til at ændre en forbrugers priser, efter at en forbruger havde klaget til ankenævnet. I den forbindelse har selskabet oplyst, at det vil tilbagebetale de for meget indbetalte beløb til alle kunder.

Forbrugere, der mener, at de har et tilbagebetalingskrav eller et krav på modregning mod SK Energi, og SK Energi har afvist kravet, kan klage til ankenævnet.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

”Hvis en virksomhed vil ændre væsentligt i en allerede indgået aftale med en forbruger, så kræver det som udgangspunkt, at virksomheden indgår en ny aftale med forbrugeren. Forbrugeren skal vurdere, om forbrugeren ønsker fortsat at have en aftale med ændrede vilkår og i så fald give sin udtrykkelige accept af de nye vilkår.”

”SK Energi har indgået en aftale med forbrugerne om, at forbrugerne betaler en fast pris for den el og gas, som de bruger. Denne aftale er bindende for SK Energi, og SK Energi har ikke mulighed for at foretage en ændring af prisaftalen uden forbrugerens udtrykkelige accept.”

Lovgrundlag:

Ensidig ændring af aftaler

Hvis en virksomhed vil ændre i en allerede indgået aftale, kræver dette efter de almindelige aftaleretlige regler, at der indgås en ny aftale om ændringerne. Ændringerne kræver altså som udgangspunkt forbrugerens forudgående og udtrykkelige accept.

Det aftaleretlige udgangspunkt kan dog fraviges ved aftale. En virksomhed kan derfor aftale med forbrugeren, at virksomheden får ret til at foretage ensidige ændringer på nogle nærmere angivne betingelser.

Vilkår, der fraviger lovgivningens deklaratoriske regler til skade for forbrugeren, er imidlertid ikke gældende, hvis disse udgør urimelige aftalevilkår efter aftalelovens § 38 c, jf. § 36.

Efter aftalelovens § 38 c, stk. 1, jf. § 36, kan aftalevilkår i forbrugeraftaler tilsidesættes, hvis det vil være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre dem gældende.

Efter aftalelovens § 38 b, stk. 2, skal en aftale, der tilbydes forbrugeren, være udarbejdet på en klar og forståelig måde.

Disse regler gennemfører bestemmelserne i artikel 3 og 5 i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

Bilag 1 til direktivet indeholder en vejledende og ikke-udtømmende liste over vilkår, der kan betegnes som urimelige.

Ét eksempel er kontraktvilkår, hvis virkning eller formål er ”at tillade den erhvervsdrivende ensidigt at ændre kontraktvilkårene uden gyldig og i aftalen anført grund.”, jf. punkt 1, litra j i bilaget.

Det er præciseret i blandt andet bilagets punkt 2, litra b, andet pkt., at virksomheder kan forbeholde sig ret til ensidigt at ændre vilkårene i en aftale, der er indgået på ubestemt tid, forudsat at virksomheden forpligtes til at underrette forbrugeren med et rimeligt varsel, og at forbrugeren kan opsige aftalen.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

KILDE / LOGO: Forbrugerombudsmanden. FOTO: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen